Kệ hồ sơ di dộng MCF3

104,943,000 

  • Gồm 1 khoang đơn cố định,4 khoang khép di động và  1 khoang đơn di động.
  • Mỗi tủ gồm 2 dãy : dãy cơ bản và dãy tiếp nối.